STSport

Ja­po­nia jest w szoku po ujaw­nie­niu skan­da­lu w re­pre­zen­ta­cji ko­biet w na­ro­do­wym spo­rcie – judo. Pięt­na­ście za­wod­ni­czek, w tym re­pre­zen­tant­ki kraju na igrzy­ska olim­pij­skie w Lon­dy­nie, oskar­ży­ło tre­ne­ra Ryuji So­no­dę o mal­tre­to­wa­nie.

Ka­dro­wicz­ki miały być bite ki­ja­mi bam­bu­so­wy­mi i po­licz­ko­wa­ne. W ubie­głym mie­sią­cu zde­cy­do­wa­ły się zło­żyć skar­gę w Ja­poń­skim Ko­mi­te­cie Olim­pij­skim. Prze­pro­wa­dzo­no śledz­two, które po­twier­dzi­ło ich słowa.

Szef kra­jo­wej fe­de­ra­cji judo Koshi Ona­za­wa oświad­czył, że głów­ny szko­le­nio­wiec kadry So­no­da oraz inni tre­ne­rzy, któ­rzy przy­zna­li się do winy, zo­sta­li uka­ra­ni ostrze­że­niem.

– In­for­ma­cje o tym, że So­no­da mógł znę­cać się nad za­wod­nicz­ka­mi, otrzy­ma­li­śmy już we wrze­śniu. Roz­ma­wia­li­śmy z nim, jak i z za­wod­nicz­ka­mi. Oka­za­ło się, że te oskar­że­nia były praw­dzi­we – po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ona­za­wa.

Szef fe­de­ra­cji wy­ja­śnił, że tre­ne­rzy zo­sta­li je­dy­nie upo­mnie­ni, a nie za­wie­sze­ni, ale „sank­cje mogą być su­row­sze, jeśli po­dob­ne przy­pad­ki się po­wtó­rzą”.

Głos w spra­wie za­brał mi­ni­ster spor­tu Ha­ku­bun Shi­mo­mu­ra. „Nad­szedł czas, aby Ja­po­nia ode­szła od tego, że prze­moc może znaj­do­wać się w ar­se­na­le tre­ner­skim” – pod­kre­ślił.

We­dług przy­ję­tej w 1947 roku usta­wy na­uczy­cie­le nie mogą karać fi­zycz­nie swo­ich uczniów, ale jeśli nie­któ­rzy do­pusz­cza­ją się tego, uni­ka­ją praw­dzi­wych sank­cji.

Ja­poń­skie media przy­po­mnia­ły sta­ty­sty­ki, z któ­rych wy­ni­ka, że każ­de­go roku pod­czas tre­nin­gów judo ginie śred­nio czwo­ro dzie­ci.

W marcu ubie­głe­go roku za­ło­żo­no sto­wa­rzy­sze­nie ofiar wy­pad­ków w judo, kie­ro­wa­ne przez Yoshi­hi­ro Mu­ra­ka­wai, któ­re­go 12-let­ni bra­ta­nek po­niósł śmierć pod­czas zajęć na ta­ta­mi.

Teraz za­gra­nicz­ne media do­no­szą, że na sku­tek po­ja­wia­ją­cych się in­for­ma­cji tre­ner – Ryuji So­no­da zre­zy­gno­wał z pracy.

Źródło: PAP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.