STSport

Przedstawiamy komentarz Dariusza Tiger Michalczewskiego z upoważnienia Fundacji Równe Szanse odnoszący się do do oświadczenia firmy Foodcare w sprawie zabezpieczenia komorniczego.

Zdecydowanie potwierdzam, że w dniu 24 października br. do Sądu Okręgowego w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy oraz do Fundacji Równe Szanse został przysłany wniosek sygn. akt IX GC 108/13 z dnia 25 września br., który został przygotowany i przesłany przez Pełnomocnika firmy FoodCare, działającego w imieniu Zarządu tej firmy. W przesłanym piśmie Pełnomocnik FoodCare wniósł o ograniczenie sposobu zabezpieczenia przysługującego Fundacji Równe Szanse w myśl art. 479 w zw. z art. 747 k.p.c do:
1) zajęcia prawa majątkowego innego niż wierzytelności z rachunku bankowego,
2) zajęcia ruchomości pozwanego, stanowiących maszyny i urządzenia pozwanego służące do wykonywanej działalności,
3) obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową.
We wniosku Pełnomocnik FoodCare stwierdza, że zajęcie rachunku bankowego niesie ryzyko (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością) sparaliżowania produkcji i dystrybucji produktów. Wobec tego spółka FoodCare zaproponowała pod zabezpieczenie komornicze:
1) Prawa do znaków towarowych Black, Frugo, Gellwe, Fitella
2) Nieruchomości zlokalizowanych w Niepołomicach i Zabierzowie
3) Ruchomości w postaci maszyn produkujących znajdujących się w zakładach
FoodCare w miejscowościach – Niepołomice oraz Zabierzowie.
Zgodnie z prawem o sposobie zabezpieczenia decyduje zawsze wierzyciel – w tym przypadku Fundacja Równe Szanse, która składa wniosek do komornika wskazując sposób zabezpieczenia. Pomimo, że Fundacji Równe Szanse przysługiwała prawna możliwość zabezpieczenia wyroku poprzez zajęcie kont bankowych spółki FoodCare, Fundacja na wniosek Pełnomocnika spółki FoodCare, ograniczyła zabezpieczenie do zajęcia praw do znaków towarowych, poprzez ustanowienie zakazu rozporządzania tymi prawami np. ich sprzedaży. Zabezpieczenie dotyczy wielu znaków towarowych należących do FoodCare, m.in. takich jak: Black, Frugo, Gellwe oraz Fitella. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia nastąpi ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach FoodCare w Zabierzowie i Niepołomicach.
Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krakowie złożył już wniosek do Urzędu Patentowego o zajęcie praw z rejestracji znaków towarowych celem dokonania ww. zabezpieczenia. Dodatkowo do sądów wieczystoksięgowych zostały złożone wnioski o wpis hipotek przymusowych dla nieruchomości FoodCare w Niepołomicach i Zabierzowie.
Decyzja Fundacji Równe Szanse nie zwalnia Pana Włodarskiego od odpowiedzialności prawnej za nieuczciwe działania i wszystkie należności w ramach zasądzonego już odszkodowania w wysokości prawie 10 milionów zł będą musiały zostać uregulowane.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.