STSport

Na ring niebawem wraca zawieszony za doping Ma­riusz Wach (27-1, 15 KO). Nie wiadomo z kim miałby walczyć „Wiking”, jednakże z całą pewnością ma on chrapkę na To­ma­sza Adam­ka (48-2, 29 KO).

Mariusz Wach

Mariusz Wach

– Pol­sat chciał tego, ale Tomek się nie zgo­dził – zdra­dza „Fak­to­wi” Wach. – Ada­mek nie chce ze mną wal­czyć. Szko­da, bo mo­gli­by­śmy wy­ło­nić naj­lep­sze­go bok­se­ra w wadze cięż­kiej w Pol­sce. Na razie on jest nu­me­rem jeden za ca­ło­kształt. Był mi­strzem świa­ta w dwóch ka­te­go­riach. Ja sta­wiam sie­bie na dru­giej po­zy­cji, więc taki po­je­dy­nek roz­strzy­gnął­by spra­wę.Je­stem za tym, by pol­scy bok­se­rzy wal­czy­li ze sobą. Oka­za­ło­by się wów­czas, kto jest naj­lep­szy. Ja twier­dzę, że je­stem na dru­gim miej­scu, ale tak też mówią o sobie inni. Wszyst­ko zwe­ry­fi­ko­wał­by ring. Dla­te­go wzy­wam Adam­ka do walki! – do­dał Wach.

Categories: Boks, Polecamy 0 like

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.